TERMÍN A MÍSTO

DATE AND PLACE

30. 7. - 5. 8. 2023 | začátek pobytu v neděli večeří a konec pobytu v sobotu po snídani
Konferenční centrum Malenovice v Beskydech (http://malenovice.com)

July 30 - August 5, 2023 | start of stay on Sunday with dinner and end of stay on Saturday after breakfast
Conference Centre Malenovice in Beskydy (http://malenovice.com)

PRO KOHO JE CAMP

WHO IS THIS CAMP FOR

Camp pořádáme pro celé rodiny s dětmi i jednotlivce ve věku 18-99 let (pod 18 let zpravidla v doprovodu rodičů). Primárně pořádáme camp pro účastníky ze Strakonicka, ale v případě volné kapacity přijmeme i zájemce z jiných regionů. Camp je koneckonců pro každého, koho nějak lákají některé jeho prvky:

We organize the camp for whole families with children and individuals aged 18-99 years (under 18 years usually accompanied by parents). Primarily we organize the camp for participants from Strakonice, but in case of free capacity we will also accept people from other regions. After all, the camp is for everyone who is somehow attracted by some of its elements:

 • Angličtina v dopoledních skupinách
 • Kontakt s rodilými mluvčími během dne v neformálním prostředí
 • Celocampové hry
 • Výlety
 • Večerní programy se zábavou
 • Zamyšlení a diskuze o životě a víře z křesťanské perspektivy
 • Program pro děti
 • Odpolední volitelné semináře, workshopy a sporty.
 • Hudba, koncert
 • Možnost relaxu v krásné přírodě Beskyd.

 • Účast na jakékoliv aktivitě je dobrovolná a záleží jen na vás, zda-li se na ní budete podílet.
 • English in the morning groups
 • Contact with native speakers during the day in an informal environment
 • All-camp games
 • Excursions
 • Evening programmes with entertainment
 • Reflection and discussion on life and faith from a Christian perspective
 • Program for children
 • Afternoon optional seminars, workshops and sports.
 • Music, concert
 • Opportunity to relax in the beautiful nature of the Beskydy Mountains.

 • Participation in any activity is voluntary and it is up to you to participate.POŘÁDAJÍ

ORGANIZERS

Církev Bratrská Elim Strakonice spolu s přáteli z USA

Organized by the Church of the Brethren Elim Strakonice together with friends from the USA

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

NEED MORE INFORMATION?

731 017 822 | jiri.vales@cb.cz

731 017 822 | jiri.vales@cb.cz

731 688 805 | jozef.stefancik@gmail.com

731 688 805 | jozef.stefancik@gmail.com

CENA

PRICE

Dospělý a mládežník 13+Adult and youth 13+ 5 990,-
Dítě 4 - 12 letChild 4 - 12 years 5 490,-
Dítě mladší 4 let*Child under 4 years* Od 1 490,- do 3 050,- podle dalšího dělení*From 1 490,- to 3 050,- according to subdivision*
Dítě mladší 4 let bez účasti v dětské dopolední skupině a bez stravováníChild under 4 years without participation in the children's morning group and without meals ZdarmaFree

* Účast v dopol. dětské skupině i na stravování 3 050,-. Bez účasti na dopol. dětské skupině a se stravováním 1890,-. Bez stravování a s účastí na dopol. dětské skupině 1 490,-.

* Participation in the children's morning group and meals 3 050,-. Without participation in the morning children's group and with meals 1890,-. Without meals and with participation in morning group for children 1 490,-.

Cena zahrnuje ubytování v krásném prostředí s plnou penzí a pestrý program.

Cena nezahrnuje dopravu. Můžeme pomoci se zprostředkováním spolujízdy nebo nalezením řešení dopravy. Cena dále nezahrnuje poplatek obecnímu úřadu z pobytu (30 Kč za osobu nad 18 let a den pobytu).

The price includes accommodation in a beautiful setting with full board and a varied program.

Price does not include transport. We can help with arranging a carpool or finding a transport solution. The price also does not include the municipality fee from the stay (30 CZK per person over 18 years and day of stay).

PRICE

Standard price: 3.790 CZK
Price in a couple or in a family: 3.590 CZK
Price for paying child: 2.980 CZK (from 4 years old)

FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

FAQ - Frequently Asked Questions

Jak vypadá den na campu?
WHAT DOES A DAY AT CAMP LOOK LIKE?

Je možné, že dojde k nějakým úpravám, ale v zásadě trávíme dopoledne po skupinách, po obědě free time, volitelné aktivity a celocampové hry, po večeři oddělený program pro dospělé a pro děti.

It is possible that there will be some adjustments, but basically we spend the morning in groups, free time after lunch, optional activities and full camp games; after dinner a separate program for adults and children.

Musím umět aspoň trochu Anglicky?
DO I NEED TO KNOW AT LEAST SOME ENGLISH?

Není to podmínkou účasti. Pravdou ale je, že camp dá nejvíc tomu, kdo v sobě už nějakou tu gramatiku a slovíčka, alespoň ze školy, má a rád by je aktivoval. Pokud je nějaký program v angličtině, tak je také zároveň překládán i do češtiny.

This is not a requirement for participation. But it is true that the camp will give the most to those who already have some grammar and vocabulary, at least from school, and would like to activate it. If a program is in English, it is also translated into Czech.

Od jakého věku může být dítě součástí dopolední skupiny?
FROM WHAT AGE CAN A CHILD BE PART OF THE MORNING GROUP?

Míváme tzv. „školkovou“ skupinu, do níž se určitě dostanou ty děti, které budou mít za sebou aspoň 6 měsíců docházky MŠ (případně jiného srovnatelného prostředí) a jsou tedy samostatné a dost velké na plánované činnosti školkové skupiny. Neradi bychom slíbili účast ve školkové skupině od určitého věku, protože každé dítě je jiné. Nově se budeme snažit vytvořit i „jesličkovou“ skupinu pro děti zhruba ve věku 2-3 let.

We have what we call a Preschool Group, which will definitely include those children who will have had at least 6 months of Kindergarten attendance (or other comparable setting) and are therefore independent and old enough for the planned activities of the Preschool Group. We would not like to promise by age as every child is different at a certain age and it would not solve anything. We will also be looking to create a new "Nursery" group where there could be typically two year olds, but also those too young for a nursery group.

Proč je mezi cenou dospělého a dítěte jen malý rozdíl?
WHY IS THERE LITTLE DIFFERENCE BETWEEN THE PRICE OF AN ADULT AND A CHILD?

Na kategorii dospělého jsme od ubytovatele dostali významnou slevu, kterou promítáme dál.

We received a significant discount on the adult category from the accommodation provider, which we are passing on.

Proč se camp jeví vlastně docela levný na to všechno co nabízí?
WHY DOES THE CAMP ACTUALLY SEEM PRETTY CHEAP FOR ALL IT HAS TO OFFER?

Tyto ceny jsou možné díky týmu vedoucích z USA a ČR a jejich finanční a časové investici do této akce. Cílem není zisk, ale to, aby lidé z našeho okolí mohli camp zažít.

These prices are made possible by the team of leaders from the US and Czech Republic and their financial and time investment in this event. The goal is not to make a profit, but for people in our area to experience camp.

Video

Video